Hiện Thiệp Cưới Minh Đức dùng các tài khoản:

 

Ngân hàng Vietcombank(VCB)

Tên TK: Nguyễn Hữu Phước

STK:      0081001161054

 

Ngân hàng Á Châu(ACB)

Tên TK: Nguyễn Hữu Phước

STK:      195018509